9 หุ้นพลังงานสุดแกร่ง ราคาบวกต่อเนื่อง 2 ปี จนถึงปัจจุบัน

หุ้นพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) ยังคงเป็นที่นิยมของนักลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการซื้อขายในตลาดหุ้นไทย 63 หลักทรัพย์ ซึ่งได้คัดเลือกหุ้นที่อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง ปี 63 ปี 64 เป็นบวก และ YTD ยังเป็นบวกต่อเนื่องซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของบริษัท โดยพบ 9 หุ้น เรียงลำดับตาม Market Cap จากมากไปหาน้อย

1.GULF (บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) Market Cap 610,123.80 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD +13.66% ปี 64 คือ +33.58 % ปี 63 คือ +4.34% ราคาล่าสุด 18 ก.พ.65 อยู่ที่ 52.00 บาท 52 Week High/Low คือ 52.75 / 31.00 บาท ค่า P/E 94.29 เท่า ค่า P/BV 6.84 เท่า ขณะอัตราเงินปันผลตอบแทนYTD 0.73% ปี 64 คือ 0.83% ปี 63 คือ 0.69%

ธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ การลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มี นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ถือหุ้นใหญ่สุด 35.55% ความเคลื่อนไหวล่าสุด GULF กำไรสุทธิปี 64 เท่ากับ 8,812 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 97% เทียบกับปี 63 ปัจจัยหลักมาจากเงินปันผลรับจาก INTUCH จำนวน 2,349 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก INTUCH จำนวน 1,093 ล้านบาท

2.IRPC (บมจ.ไออาร์พีซี) Market Cap 81,328.99 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD +3.65% ปี 64 คือ +3.23% ปี 63 คือ +1.09% ราคาล่าสุด 18 ก.พ.65 อยู่ที่ 3.98 บาท 52 Week High/Low คือ 4.76 / 3.36 บาท ค่า P/E 5.61 เท่า ค่า P/BV 0.93เท่า ขณะอัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 5.53% ปี 64 คือ 1.56% ปี 63 คือ 2.69%

ธุรกิจปิโตรเลียม โดยมีโรงกลั่นน้ำมันอยู่ที่ จ.ระยอง เพื่อผลิตและจำหน่ายน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และน้ำมันเตา 2) ธุรกิจปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ 3) ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ 4) ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน มีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด 45.05% ความเคลื่อนไหวล่าสุดบอร์ด IRPC อนุมัติจ่ายปันผลปี 64 หุ้นละ 22 สต. ปลื้มโกยกำไรแตะ 1.45 หมื่นล้าน

3.SGP (บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์) Market Cap 25,913.87 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD +14.63% ปี 64 คือ +23.00% ปี 63 คือ +3.09% ราคาล่าสุด 18 ก.พ.65 อยู่ที่ 14.10 บาท 52 Week High/Low คือ 15.70 / 10.20 บาท ค่า P/E 6.76 เท่า ค่า P/BV 1.67 เท่า ขณะอัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 3.55% ปี 64 คือ 4.07% ปี 63 คือ 3.50%

ธุรกิจแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1.ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้าสยามแก๊ส และยูนิคแก๊ส แอมโมเนีย 2.ขนส่งก๊าซ LPG ขนส่งน้ำมัน และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 3.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังก๊าซ LPG 4.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล มีบริษัท ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด ถือใหญ่สุด 25.00% และมีคนจากตระกูล “วีรบวรพงศ์” คิดใน 10 ผู้ถือหุ้นใหญ่อีก 4 ราย ความเคลื่อนไหวล่าสุด SGP ตั้งบริษัท “โฮลดิ้ง คอมพานี” ในสปป.ลาว เพื่อถือหุ้นในบริษัทอื่น ด้วยทุนจดทะเบียน 57.86 ล้านบาท จำนวนหุ้นสามัญ 1 ล้านหุ้น

4.LANNA (บมจ.ลานนารีซอร์สเซส) Market Cap 9,502.49 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD +19.08% ปี 64 คือ + 97.40% ปี 63 คือ +0.00% ราคาล่าสุด 18 ก.พ.65 อยู่ที่ 18.10 บาท 52 Week High/Low คือ 29.00 / 7.20บาท ค่า P/E 7.24 เท่า ค่า P/BV 1.67 เท่า ขณะอัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 2.49% ปี 64 คือ 2.96% ปี 63 คือ 7.79%

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่สุด 44.99% และนายทวีฉัตร จุฬางกูร ถือลำดับ 2 ถือ 8.58% แถมด้วยเซียนฮง – สถาพร งามเรืองพงศ์ ถือในลำดับ 5 ถือ 3.80%

5.EP (บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป) Market Cap 5,874.79 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD +10.53% ปี 64 คือ + 24.45% ปี 63 คือ +25.14% ราคาล่าสุด 18 ก.พ.65 อยู่ที่ 6.30 บาท 52 Week High/Low คือ 7.55 / 5.00 บาท ค่า P/E 21.00 เท่า ค่า P/BV 1.80 เท่า ขณะอัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 3.97% ปี 64 คือ 4.39% ปี 63 คือ 4.32%

ธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ์ที่ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะครบวงจร และ 2) การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ โดยโรงไฟฟ้าแบบพลังงานความร้อนร่วม มีบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่สุด 39.61% และตระกูลชินสุภัคกุล ร่วมถือหุ้นใหญ่อีก 4 ราย โดยผู้บริหารมองว่า EP มีส่วนแบ่งกำไรโดยเฉลี่ยปีละ 100-150 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

6.SUSCO (บมจ.ซัสโก้) Market Cap 4,180.02 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD +17.28% ปี 64 คือ +10.96% ปี 63 คือ +4.29% ราคาล่าสุด 18 ก.พ.65 อยู่ที่ 3.80 บาท 52 Week High/Low คือ 4.16 / 2.80 บาท ค่า P/E 12.11 เท่า ค่าP/BV 1.07 เท่า ขณะอัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 2.92% ปี 64 คือ 3.43% ปี 63 คือ 6.79%

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มุ่งเน้นการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และจำหน่ายสู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการบิน การผลิตไฟฟ้า การก่อสร้าง การขนส่งและบริการ ทั้งที่เป็นผู้ใช้โดยตรงและแก่ผู้ค้าน้ำมันรายอื่นที่ซื้อน้ำมันไปจำหน่ายแก่ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง ซึ่งรวมการจำหน่ายให้ผู้ค้าน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้านด้วย มีนาย มงคล สิมะโรจน์ ถือหุ้นใหญ่สุด 14.28% ล่าสุดข่าวดี ครม. มีมติเห็นชอบการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 3 บาท ทำใหปั๊มน้ำมันได้รับอานิสงส์

7.DEMCO (บมจ.เด็มโก้) Market Cap 2,775.31 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD 0.00% ปี 64 คือ +15.15% ปี 63 คือ +23.13% ราคาล่าสุด 18 ก.พ.65 อยู่ที่ 3.80 บาท 52 Week High/Low คือ 6.05 / 3.16 บาท ค่า P/E 30.41 เท่า ค่า P/BV 0.65 เท่า ขณะอัตราเงินปันผลตอบแทน YTD N/A ปี 64 คือ N/A ปี 63 คือ 0.91%

ธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำหน่าย ไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานี ไฟฟ้าแรงสูง สถานีไฟฟ้าย่อย โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานด้านอนุรักษ์พลังงาน งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม มี นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ถือหุ้นใหญ่สุด 15.12% ผู้บริหารบริษัทประเมินแนวโน้มธุรกิจปี 65 เป็นปีแห่งการฟื้นตัวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย หนุนรายได้โต 10-15% เทียบปีที่ผ่านมา วางเป้า Private PPA ขนาดกำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566

8.TCC (บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น) Market Cap 1,558.53 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD -0.85% ปี 64 คือ +408.70% ปี 63 คือ +0.00% ราคาล่าสุด 18 ก.พ.65 อยู่ที่ 1.16 บาท 52 Week High/Low คือ 1.84 / 0.25 บาท ค่า P/E 58.71 เท่า ค่า P/BV 1.95 เท่า ขณะอัตราเงินปันผลตอบแทน YTD N/A ปี 64 คือ N/A% ปี 63 คือ N/A

ธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงานในบริษัทต่างๆ (Holding Company) มี น.ส.ยุพิน ชัยวิกรัย ถือหุ้นใหญ่สุด 12.63% ทั้งนี้ TCC เปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัท ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด (มหาชน) หรือ THECO ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ต่อมาประสบปัญหาด้านการดำเนินงาน จนต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการในปี 2543 อีก 7 ปีต่อมากลับมาชื่อใหม่ TCC ลุยธุรกิจถ่านหิน และธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร

9.GREEN (บมจ.กรีน รีซอร์สเซส) Market Cap 1,349.74 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD +8.55% ปี 64 คือ +49.02% ปี 63 คือ +25.93% ราคาล่าสุด 18 ก.พ.65 อยู่ที่ 1.65 บาท 52 Week High/Low คือ 2.38 / 0.95 บาท ค่า P/E 27.63 เท่า ค่า P/BV 1.68 เท่า ขณะอัตราเงินปันผลตอบแทน YTD N/A ปี 64 คือ N/A ปี 63 คือ N/A

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจพลังงานทางเลือก มีเสี่ยอ้วนนาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล นักลงทุนขาใหญ่ถือหุ้นใหญ่สุด 12.97% ทั้งนี้ บริษัทได้ขยายธุรกิจในกลุ่มพลังงาน โดยรับติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

อย่างไรก็ตาม หุ้นพลังงานมักมีทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในตลาดโลกและตลาดภูมิภาค อย่างเช่นค่าน้ำมัน ค่าโรงกลั่น ค่าถ่านหิน และอีกหลายประการ

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket